آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه snapp.ir

IP دامنه : 79.175.139.69

زمان تولید گزارش : 144.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ در ساعت ۰۹:۰۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه hotelnegin.com

IP دامنه : 163.172.123.210

زمان تولید گزارش : 304.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ در ساعت ۱۳:۴۰

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.bpi.ir

IP دامنه : 185.223.46.6

زمان تولید گزارش : 124.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ در ساعت ۰۵:۳۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه soalatpnu.ir

IP دامنه : 185.50.37.166

زمان تولید گزارش : 122.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : جمعه ۰۲ فروردین ۱۳۹۸ در ساعت ۰۷:۵۱

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL