آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه mashhad.ir

IP دامنه : 188.253.0.178

زمان تولید گزارش : 144.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۸:۱۹

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه parspack.com

IP دامنه : 5.135.72.112

زمان تولید گزارش : 309.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۷:۴۰

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه bmi.ir

IP دامنه : 89.235.64.67

زمان تولید گزارش : 163.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۷:۳۹

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه mashhad.ir

IP دامنه : 188.253.0.178

زمان تولید گزارش : 155.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ در ساعت ۱۱:۳۵

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL