آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.palayesazan.com

IP دامنه : 185.8.172.228

زمان تولید گزارش : 84.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۰۸ تیر ۱۴۰۰ در ساعت ۱۲:۱۶

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.plustemplate.com

IP دامنه : 185.8.172.228

زمان تولید گزارش : 80.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۰۸ تیر ۱۴۰۰ در ساعت ۱۱:۵۷

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.plustemplate.com

IP دامنه : 185.8.172.228

زمان تولید گزارش : 80.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۰۸ تیر ۱۴۰۰ در ساعت ۱۱:۴۳

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه nashreonline.com

IP دامنه : 104.24.106.46

زمان تولید گزارش : 134.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۹ در ساعت ۰۷:۱۱

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL