آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.sanatstore.ir

IP دامنه : 176.9.1.166

زمان تولید گزارش : 190.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ در ساعت ۰۵:۳۶

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.beamoption.com

IP دامنه : 185.159.152.5

زمان تولید گزارش : 133.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۲۲:۳۴

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.palayesazan.com

IP دامنه : 185.8.172.228

زمان تولید گزارش : 120.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۰۵:۳۱

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه boobard.com

IP دامنه : 136.243.153.61

زمان تولید گزارش : 191.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۰۵:۱۱

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL