آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.3dots.ir

IP دامنه : 104.27.140.92

زمان تولید گزارش : 175.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ در ساعت ۱۴:۵۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.nums.ac.ir

IP دامنه : 188.253.127.242

زمان تولید گزارش : 348.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ در ساعت ۰۶:۴۶

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.yjc.ir

IP دامنه : 94.182.146.12

زمان تولید گزارش : 82.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ در ساعت ۰۵:۵۰

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه nikaro.ir

IP دامنه : 185.143.233.5

زمان تولید گزارش : 244.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ در ساعت ۱۱:۰۶

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL