آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه mashhad.ir

IP دامنه : 188.253.0.178

زمان تولید گزارش : 57.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۷:۵۶

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.google.com

IP دامنه : 216.58.208.68

زمان تولید گزارش : 371.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۸:۵۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه mabsa.mashhad.ir

IP دامنه : 188.253.0.241

زمان تولید گزارش : 1183.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۸:۳۸

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.digikala.com

IP دامنه : 94.182.181.50

زمان تولید گزارش : 123.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۶:۴۹

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL