آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه p30download.com

IP دامنه : 5.144.130.116

زمان تولید گزارش : 90.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ در ساعت ۲۰:۰۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه parspack.com

IP دامنه : 5.135.72.112

زمان تولید گزارش : 227.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ در ساعت ۲۰:۵۰

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sibna.reo.ir

IP دامنه : 46.209.31.150

زمان تولید گزارش : 109.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ در ساعت ۱۰:۳۱

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه iranhost.com

IP دامنه : 174.142.214.47

زمان تولید گزارش : 254.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ در ساعت ۲۰:۲۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL