آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه mashhad.ir

IP دامنه : 188.253.0.178

زمان تولید گزارش : 155.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ در ساعت ۱۱:۳۵

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه mashhad.ir

IP دامنه : 188.253.0.178

زمان تولید گزارش : 156.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ در ساعت ۱۰:۱۵

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.3dots.ir

IP دامنه : 104.27.140.92

زمان تولید گزارش : 175.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ در ساعت ۱۴:۵۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.nums.ac.ir

IP دامنه : 188.253.127.242

زمان تولید گزارش : 348.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ در ساعت ۰۶:۴۶

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL