آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sabna.org

IP دامنه : 2.180.7.171

زمان تولید گزارش : 105.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در ساعت ۱۳:۴۹

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
6
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sibna.reo.ir

IP دامنه : 46.209.31.150

زمان تولید گزارش : 190.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در ساعت ۱۳:۳۶

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
6
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sabna.org

IP دامنه : 2.180.7.171

زمان تولید گزارش : 104.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در ساعت ۱۳:۱۳

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
6
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sibna.reo.ir

IP دامنه : 46.209.31.150

زمان تولید گزارش : 199.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در ساعت ۱۳:۰۵

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL