آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه mail.setadiran.ir

IP دامنه : 176.56.159.32

زمان تولید گزارش : 483.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ در ساعت ۰۸:۰۵

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.3dots.ir

IP دامنه : 104.27.141.92

زمان تولید گزارش : 137.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ در ساعت ۱۰:۲۱

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sobhetehran021.ir

IP دامنه : 147.135.146.194

زمان تولید گزارش : 185.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ در ساعت ۰۰:۲۰

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه rashnookala.com

IP دامنه : 94.130.215.141

زمان تولید گزارش : 176.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ در ساعت ۰۸:۳۰

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL