آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.sva-co.ir

IP دامنه : 185.88.179.90

زمان تولید گزارش : 81.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۸ در ساعت ۱۱:۵۰

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.nri.ac.ir

IP دامنه : 92.50.40.6

زمان تولید گزارش : 112.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۸ در ساعت ۲۱:۵۸

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sabna.org

IP دامنه : 2.144.243.162

زمان تولید گزارش : 138.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۸ در ساعت ۰۸:۳۶

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sibna.org

IP دامنه : 2.180.31.62

زمان تولید گزارش : 102.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ در ساعت ۱۴:۳۹

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL