آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sabna.org

IP دامنه : 2.144.243.162

زمان تولید گزارش : 131.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ در ساعت ۱۴:۳۱

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sabna.org

IP دامنه : 2.144.243.162

زمان تولید گزارش : 140.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ در ساعت ۱۴:۱۷

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه None

IP دامنه : 2.144.243.162

زمان تولید گزارش : 141.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ در ساعت ۱۴:۰۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sibna.org

IP دامنه : 2.180.31.62

زمان تولید گزارش : 115.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ در ساعت ۱۴:۰۰

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL