آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.findatour.co

IP دامنه : 94.232.175.98

زمان تولید گزارش : 108.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ در ساعت ۲۰:۳۳

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
5
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه lastsecond.ir

IP دامنه : 185.143.232.5

زمان تولید گزارش : 124.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ در ساعت ۲۰:۳۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه technet.microsoft.com

IP دامنه : 40.76.4.15

زمان تولید گزارش : 282.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ در ساعت ۰۸:۵۱

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه bacpress.com

IP دامنه : 185.10.73.238

زمان تولید گزارش : 123.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ در ساعت ۱۹:۳۱

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL