آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sadid.ir

IP دامنه : 91.99.73.2

زمان تولید گزارش : 146.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۰۶:۴۳

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.gtmetrix.ir

IP دامنه : 104.27.145.161

زمان تولید گزارش : 125.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۰۵:۵۶

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه icert.ir

IP دامنه : 94.232.172.96

زمان تولید گزارش : 121.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۱۲:۰۷

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.palayesazan.com

IP دامنه : 185.8.172.228

زمان تولید گزارش : 126.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۱۲:۰۴

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL