آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.sva-co.ir

IP دامنه : 185.88.179.90

زمان تولید گزارش : 67.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ در ساعت ۰۵:۳۷

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه link-doni.ir

IP دامنه : 163.172.203.87

زمان تولید گزارش : 199.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸ در ساعت ۰۱:۳۳

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه epe.ir

IP دامنه : 217.218.21.122

زمان تولید گزارش : 389.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ در ساعت ۰۶:۱۵

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه kavirtire.ir

IP دامنه : 46.209.117.2

زمان تولید گزارش : 82.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸ در ساعت ۱۸:۴۷

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL