گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه link-doni.ir
تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸ در ساعت ۰۵:۰۷
بازدید :234
امتیاز :

http://link-doni.ir/ -> 200

http://

https://link-doni.ir/ -> 200

https://

همیشه از HTTPS استفاده کنید

تغییر همه درخواست ها با پروتکل "http" به "https".

اطلاعات SSL

اطلاعات امضای دیجیتال شماره #1

سیستم عامل ها :
Un Trust
 Android  iOS  Java  macOS  Mozilla  OPENJDK  Windows 
پشتیبانی از Anchor Certificate :
خیر
Chain Order Valid :
بلی
Server Name Indication (SNI) :
link-doni.ir

بررسی اعتبار دامنه :

   |___ نام هاست دامنه :
link-doni.ir
   |___ انطباق دامنه با امضای دیجیتال :
خیر
تعداد امضا های دیجیتال یافت شده :
1

OCSP Stapling :

   |___ پشتیبانی از OCSP :
خیر
   |___ OCSP Response :
خیر
   |___    |___ Trusted By Mozilla CA Store :
خیر
Deflate Compression :
ندارد - Type : DEFLATE
Downgrade Attacks Prevention :
دارد(TLS Fallback Scsv)

Session Renegotiation :

   |___ Secure Renegotiation :
بلی
   |___ Insecure Client-Initiated Renegotiation :
خیر

Resumption Support :

   |___ Resumption With TLS Tickets :
ندارد
   |___Resumption With Session IDs :
ندارد

Path Validation :

# سیستم عامل مورد بررسی نسخه سیستم عامل نتیجه اعتبار سنجی
1 Android 9.0.0_r9
امضای دیجیتال با دامنه منطبق نیست و یا پشتیبانی نمی شود
2 iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5, and tvOS 12
امضای دیجیتال با دامنه منطبق نیست و یا پشتیبانی نمی شود
3 Java jdk-11.0.1
امضای دیجیتال با دامنه منطبق نیست و یا پشتیبانی نمی شود
4 macOS 12, macOS 10.14, watchOS 5, and tvOS 12
امضای دیجیتال با دامنه منطبق نیست و یا پشتیبانی نمی شود
5 Mozilla 2018-11-22
امضای دیجیتال با دامنه منطبق نیست و یا پشتیبانی نمی شود
6 OPENJDK jdk-11.0.1
امضای دیجیتال با دامنه منطبق نیست و یا پشتیبانی نمی شود
7 Windows 2018-12-08
امضای دیجیتال با دامنه منطبق نیست و یا پشتیبانی نمی شود

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number خیر
3 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Wrong version number خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number خیر
6 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS / Wrong version number خیر
7 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
8 TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
9 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
10 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
11 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
12 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
13 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
14 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
15 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
16 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
17 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
18 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Wrong version number خیر
19 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 TLS / Wrong version number خیر
20 TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
21 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number بلی
22 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number بلی
23 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
24 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
25 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
26 TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number خیر
27 TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number خیر
28 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
29 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
30 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
31 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
32 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
33 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
34 TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
35 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number خیر
36 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number خیر
37 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
38 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
39 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
40 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
41 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
42 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
43 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
44 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number خیر
45 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number خیر
46 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
47 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
48 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
49 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
50 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
51 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
52 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
53 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number خیر
54 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number خیر
55 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
56 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
57 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
58 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
59 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
60 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
61 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
62 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
63 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Wrong version number بلی
64 TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
65 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
66 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
67 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available بلی
68 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
69 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
70 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
71 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
72 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
73 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
74 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Wrong version number بلی
75 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
76 TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
77 TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
78 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
79 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
80 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
81 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
82 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
83 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
84 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
85 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
86 TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
87 TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
88 TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
89 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
90 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
91 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
92 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
93 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
94 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
95 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
96 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
97 TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
98 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
99 TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
100 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
101 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
102 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
103 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
104 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
105 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
106 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
107 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
108 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
109 TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
110 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
111 TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
112 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
113 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
114 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
115 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
116 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
117 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
118 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
119 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
120 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
121 TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
3 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Alert: protocol version خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
6 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS / Alert: protocol version خیر
7 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
8 TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
9 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
10 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
11 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
12 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
13 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
14 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
15 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
16 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
17 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
18 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Alert: protocol version خیر
19 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 TLS / Alert: protocol version خیر
20 TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
21 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: protocol version بلی
22 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: protocol version بلی
23 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version بلی
24 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version بلی
25 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version بلی
26 TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
27 TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
28 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
29 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
30 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
31 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
32 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
33 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
34 TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
35 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
36 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
37 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
38 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
39 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
40 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
41 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
42 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
43 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
44 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
45 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
46 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
47 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
48 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
49 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
50 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
51 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
52 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
53 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
54 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
55 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
56 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
57 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
58 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
59 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
60 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
61 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
62 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version بلی
63 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Alert: protocol version بلی
64 TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version بلی
65 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version بلی
66 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version بلی
67 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available بلی
68 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
69 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version بلی
70 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
71 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
72 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version بلی
73 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version بلی
74 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Alert: protocol version بلی
75 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version بلی
76 TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
77 TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
78 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
79 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
80 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
81 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
82 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
83 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
84 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
85 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
86 TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
87 TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
88 TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
89 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
90 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
91 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
92 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
93 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
94 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
95 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
96 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
97 TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
98 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
99 TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
100 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
101 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
102 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
103 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
104 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
105 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
106 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
107 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
108 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
109 TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
110 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
111 TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
112 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
113 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
114 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
115 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
116 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
117 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
118 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
119 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
120 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر
121 TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: protocol version خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number خیر
3 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Wrong version number خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number خیر
6 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS / Wrong version number خیر
7 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
8 TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
9 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
10 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
11 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
12 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
13 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
14 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
15 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
16 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
17 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
18 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Wrong version number خیر
19 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 TLS / Wrong version number خیر
20 TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
21 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number بلی
22 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number بلی
23 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
24 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
25 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
26 TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number خیر
27 TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number خیر
28 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
29 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
30 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
31 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
32 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
33 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
34 TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
35 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number خیر
36 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number خیر
37 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
38 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
39 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
40 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
41 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
42 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
43 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
44 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number خیر
45 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number خیر
46 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
47 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
48 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
49 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
50 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
51 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
52 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
53 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number خیر
54 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number خیر
55 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
56 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
57 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
58 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
59 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
60 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
61 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
62 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
63 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Wrong version number بلی
64 TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
65 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
66 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
67 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available بلی
68 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
69 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
70 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
71 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
72 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
73 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
74 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Wrong version number بلی
75 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
76 TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
77 TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
78 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
79 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
80 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
81 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
82 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
83 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
84 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
85 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
86 TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
87 TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
88 TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
89 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
90 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
91 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
92 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
93 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
94 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
95 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
96 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
97 TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
98 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
99 TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
100 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
101 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
102 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
103 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
104 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
105 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
106 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
107 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
108 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
109 TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
110 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
111 TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
112 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
113 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
114 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
115 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
116 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
117 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
118 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
119 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
120 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
121 TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : بلی


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 HTTP 200 OK خیر
2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 HTTP 200 OK خیر
3 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر
4 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 HTTP 200 OK خیر

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 HTTP 200 OK خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
3 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
6 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
7 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
8 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
9 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
10 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
11 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
12 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
13 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
14 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
15 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
16 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
17 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
18 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
19 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
20 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
21 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
22 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
23 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
24 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
25 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
26 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
27 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
28 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
29 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
30 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
31 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
32 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
33 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
34 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
35 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
36 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
37 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
38 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
39 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
40 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
41 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
42 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
43 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
44 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
45 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Alert: handshake failure بلی
46 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
47 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
48 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
49 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
50 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Alert: handshake failure بلی
51 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure بلی
52 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
53 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Alert: handshake failure بلی
54 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure بلی
55 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
56 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
57 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
58 TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
59 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
60 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
61 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
62 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
63 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
64 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM TLS / Alert: handshake failure خیر
65 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
66 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
67 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
68 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
69 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
70 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
71 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
72 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
73 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
74 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
75 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
76 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
77 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
78 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
79 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
80 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
81 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
82 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
83 RSA_WITH_AES_256_CCM_8 TLS / Alert: handshake failure خیر
84 RSA_WITH_AES_256_CCM TLS / Alert: handshake failure خیر
85 RSA_WITH_AES_128_CCM_8 TLS / Alert: handshake failure خیر
86 RSA_WITH_AES_128_CCM TLS / Alert: handshake failure خیر
87 ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM_8 TLS / Alert: handshake failure خیر
88 ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM TLS / Alert: handshake failure خیر
89 ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM_8 TLS / Alert: handshake failure خیر
90 ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM TLS / Alert: handshake failure خیر
91 ECDHE-ECDSA-ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
92 ECDHE-ECDSA-ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
93 ECDHE-ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
94 ECDHE-ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
95 DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM_8 TLS / Alert: handshake failure خیر
96 DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM_8 TLS / Alert: handshake failure خیر
97 DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM TLS / Alert: handshake failure خیر
98 DHE-RSA-ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
99 DHE-RSA-ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
100 DHE-DSS-ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
101 DHE-DSS-ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
102 ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
103 ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS / Alert: protocol version خیر
2 TLS_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Alert: protocol version خیر
3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Alert: protocol version خیر
4 TLS_AES_128_CCM_SHA256 TLS / Alert: protocol version خیر
5 TLS_AES_128_CCM_8_SHA256 TLS / Alert: protocol version خیر

Handshake Simulation :

# Name Type Cipher
1 Android(2.3.7)
2 Android(4.0.4) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
3 Android(4.1.1) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
4 Android(4.2.2) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
5 Android(4.3) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
6 Android(4.4.2) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
7 Android(5.0.0) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
8 Android(6.0) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
9 Android(7.0) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
10 Baidu(Jan 2015) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
11 BingBot(Dec 2013) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
12 BingPreview(Dec 2013)
13 BingPreview(Jun 2014)
14 BingPreview(Jan 2015) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
15 Chrome(27) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
16 Chrome(28) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
17 Chrome(29) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
18 Chrome(30) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
19 Chrome(31) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
20 Chrome(32) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
21 Chrome(33) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
22 Chrome(34) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
23 Chrome(35) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
24 Chrome(36) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
25 Chrome(37) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
26 Chrome(39) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
27 Chrome(40) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
28 Chrome(42) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
29 Chrome(43) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
30 Chrome(45) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
31 Chrome(47) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
32 Chrome(48) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
33 Chrome(49) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
34 Chrome(49) - XP SP3 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
35 Chrome(50) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
36 Chrome(51) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
37 Chrome(57) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
38 Firefox(21) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
39 Firefox(10.0.12 ESR) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
40 Firefox(17.0.7 ESR) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
41 Firefox(24.2.0 ESR) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
42 Firefox(31.3.0 ESR) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
43 Firefox(21) - Fedora 19
44 Firefox(22) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
45 Firefox(24) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
46 Firefox(26) - Win 8 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
47 Firefox(27) - Win 8 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
48 Firefox(29) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
49 Firefox(30) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
50 Firefox(31) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
51 Firefox(32) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
52 Firefox(34) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
53 Firefox(35) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
54 Firefox(37) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
55 Firefox(39) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
56 Firefox(41) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
57 Firefox(42) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
58 Firefox(44) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
59 Firefox(45) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
60 Firefox(46) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
61 Firefox(47) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
62 Firefox(49) - XP SP3 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
63 Firefox(49) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
64 Firefox(53) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
65 Googlebot(Oct 2013) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
66 Googlebot(Jun 2014) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
67 Googlebot(Feb 2015) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
68 IE(6) - XP
69 IE(6) - XP
70 IE(7) - Vista tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
71 IE(8) - XP
72 IE(8) - XP
73 IE(8) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
74 IE(9) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
75 IE(8-10) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
76 IE(8-10) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
77 IE(11) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
78 IE(11) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
79 IE(11) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
80 IE(11) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
81 IE(11) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
82 IE(11) - Win 10 Preview tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
83 IE(11) - Win 8.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
84 IE(11) - Win 8.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
85 IE(11) - Win 8.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
86 IE(11) - Win 8.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
87 IE(11) - Win 8.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
88 IE(10) - Win Phone 8.0 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
89 IE(11) - Win Phone 8.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
90 IE(11) - Win Phone 8.1 Update tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
91 IE(11) - Win 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
92 IE(11) - Win 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
93 Edge(12) - Win 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
94 Edge(13) - Win 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
95 Edge(13) - Win 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
96 Edge(13) - Win Phone 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
97 Java(6u45)
98 Java(7u25) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
99 Java(8b132) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
100 Java(8u31) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
101 OpenSSL(0.9.8y)
102 OpenSSL(1.0.1h) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
103 OpenSSL(1.0.1l) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
104 OpenSSL(1.0.2e) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
105 Opera(12.15) - Win 7
106 Opera(15) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
107 Opera(16) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
108 Opera(17) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
109 Safari(5) - iOS 5.1.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
110 Safari(5.1.9) - OS X 10.6.8 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
111 Safari(6) - iOS 6.0.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
112 Safari(6.0.4) - OS X 10.8.4 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
113 Safari(7) - iOS 7.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
114 Safari(8) - iOS 8.0 Beta tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
115 Safari(7) - OS X 10.9 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
116 Safari(8) - iOS 8.4 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
117 Safari(8) - OS X 10.10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
118 Safari(9) - iOS 9 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
119 Safari(9) - OS X 10.11 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
120 Safari(10) - iOS 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
121 Safari(10) - OS X 10.12 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
122 Apple ATS(9) - iOS 9 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
123 Tor(17.0.9) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
124 Yahoo Slurp(Oct 2013) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
125 Yahoo Slurp(Jun 2014) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
126 Yahoo Slurp(Jan 2015) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
127 YandexBot(3.0)
128 YandexBot(May 2014)
129 YandexBot(Sep 2014) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
130 YandexBot(Jan 2015) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384